تجربه ساخت تیم محصول در اسنپ مارکت

تجربه ساخت تیم محصول در اسنپ مارکت
تجربه من از توسعه تیم محصول نوشتم، که هم مروری برای خودم باشه که چه کر...