با Redux دوست باشیم (بخش اول)

با Redux دوست باشیم (بخش اول)
بیاید قبول کنیم redux قراره مشکل ما رو حل کنه و دوست ماست و قرار نیست...